Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Wijkz Escamp I: Zet Escamp in beweging! (Gezond, Vitaal en Sociaal)
Bedrijfsnaam: Stichting Wijkz Escamp 1 (voorheen stichting MOOI) onderdeel van Xtra
Contactpersoon: Peter Behagel

Omschrijving van het project


Dit Teamplayersproject speelt zich af rondom de Sportcampus in de wijken Rustenburg/Oostbroek, Leyenburg, Morgenstond en Moerwijk, alle gelegen in Stadsdeel Escamp
Escamp is een stadsdeel waarin grote beweegarmoede is en veel bewoners er ongezonde leefstijl op na houden en de sociale verbinding tussen bewoners verbeterd kan worden.
Als Teamplayer ga jij het verschil maken om de bewoners (jong en oud) dmv diverse activiteiten/interventies letterlijk in beweging te krijgen en bewust te maken van een gezonde leefstijl en bevorder je de contacten tussen bewoners door in groepsverband activiteiten interventies uit te voeren.
Je brengt jouw kennis en vaardigheden in om uitvoering te geven aan de al bestaande activiteiten* en deze waar mogelijk te innoveren.
Voorts weet je in te spelen op trends en ontwikkelingen en kom je met nieuwe producten, activiteiten en/of interventies. Welke de bewoners ondersteunen bij hun gezonde leefstijl en sociale cohesie.
Werktijden zijn in de regel donderdags tussen 10.00-17.00 uur
*Bestaande activiteiten zijn:
1 Gezond Beweegaanbod voor ouderen in meerdere wijken is gerealiseerd. (Sportkunde, HALO, MBO)
Je innoveert en zet diverse beweegactiviteiten voor senioren op waarbij het naast de fysieke uitdaging vooral ook leuk en gezellig moet zijn.
2 Gezonde buurtsport 12-: (Sportkunde -contacten werving, HALO en MBO -beweegdeel, Voeding en Diëtetiek -voorlichtingen basisschooljeugd)
Jong geleerd is oud gedaan. Het totale programma wat jullie ontwikkelen en uitvoeren draagt bij aan de preventie van overgewicht en andere welvaartsziekten van de deelnemende kinderen.
-Beweegaanbod: De jeugd wordt op een goede en uitdagende manier geprikkeld om meer te gaan bewegen. Met het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand en divers beweeg/sportprogramma krijgen de kinderen de kans om te bewegen, hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het beweeg/sportaanbod is gevarieerd en loopt van Atletiek tot Zumba en alles wat er aan beweeg/sportactiviteiten tussen zit.
-Voorlichting over voeding: Daarnaast wordt de kinderen op een leuke, inspirerende wijze kennis over voeding bijgebracht oa. Door middel van kooklessen en voorlichting op scholen en wijkcentra
- Met de deelnemende kinderen wordt toegewerkt naar wedstrijden/toernooien en of competities met leeftijdgenoten uit andere wijken. De Teamplayers sluiten aan bij bestaande evenementen en/of organiseren deze zelf.
- Er worden tenminste 2 evenementen georganiseerd met de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen. Kinderen uit de wijk hebben kennis kunnen maken met een laagdrempelig gevarieerd sport/beweegaanbod waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl.
3 Je zet voorlichtingen op en geeft uitvoering aan voorlichtingen over Gezonde voeding aan ouders van basisschooljeugd. Dit doe je in samenwerking met het basis onderwijs (Voeding en Diëtetiek)
Bij veel ouders in de wijken waarin je opereert ontbreekt de kennis over (gezonde) voeding en/of wat de impact van voeding is op de leer- en sportprestaties van hun kinderen.
4. Je zet n samenwerking met het kinderwerk kookworkshops op en geeft kookworkshops in het wijkcentrum voor 12 – jeugd (Voeding en Diëtetiek)
Kinderen hebben kennis opgedaan over gezond koken, keuken hygiëne en omgaan met keukenmateriaal en zijn uitgedaagd om zelf gezonde recepten te maken.
5 Je onderzoekt de mogelijkheden van en geeft uitvoering aan sport- beweegactiviteiten/evenementen als middel tot het versterken van verbinding en sociale cohesie in buurten/straten. Tenminste twee sport- beweegactiviteiten/evenementen als middel tot het versterken van verbinding en sociale cohesie in buurten/straten zijn aan het einde van de stage gerealiseerd. (Sportkunde, HALO, MBO en Voeding Diëtetiek)
Bij deze opdracht betrek je: bewoners, woningbouwcorporaties, lokale partijen etc en zoek je ook sponsoring benodigd voor de uitvoering van de sport- beweegactiviteiten/evenementen.
6 Nieuw: Je ontwikkelt een training voor vrijwilligers en voert deze ook uit. Hiermee stel jij de vrijwilligers in staat om pedagogisch en motorisch verantwoorde activiteiten te kunnen opzetten en begeleiden voor de jeugd van 4-12 jaar. (HALO, MBO en Voeding Diëtetiek)

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


In deze stage werk je als Teamplayer op alle onderdelen/opdrachten samen en maak je daarbij gebruik van elkaars deskundigheid en vaardigheden.
1 Doorontwikkelen en opzetten van en uitvoering geven aan Gezond Beweegaanbod voor ouderen in meerdere wijken (HALO, MBO -beweegdeel-, Voeding en Diëtetiek -voorlichtingen)
2 Opzetten van en uitvoering geven aan de gezonde buurtsport voor de jeugd 12- in samenwerking met basisonderwijs (Sportkunde -contacten werving, HALO en MBO -beweegdeel, Voeding en Diëtetiek -voorlichtingen basisschooljeugd)
3 Opzetten en uitvoering geven aan Voorlichting Gezonde voeding aan ouders basisschooljeugd in samenwerking met het basisonderwijs (Voeding en Diëtetiek)
4 Opzetten en uitvoering geven van Kookworkshops in het wijkcentrum voor 12 – jeugd (Sportkunde -sponsoring- Voeding en Diëtetiek)
5 Onderzoeken van en uitvoering geven aan sport- beweegactiviteiten/evenementen als middel tot het versterken van verbinding en sociale cohesie in buurten/straten. Hierbij betrek je: bewoners, woningbouwcorporaties, lokale partijen etc en zoek je ook sponsoring benodigd voor de uitvoering van de (Sportkunde, HALO, MBO)
6 Opzetten en uitvoeren van een les/trainingsprogramma voor vrijwilligers op het gebied van bewegen en gezondheid voor de jeugd 4-12 jaar. Doel is dat de vrijwilligers uiteindelijk zelfstandig pedagogisch en motorisch verantwoorde beweegactiviteiten kunnen geven/begeleiden aan kinderen in de leeftijd van 4-12 jaa (HALO, MBO -beweegdeel-, Voeding en Diëtetiek

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1 Gezond Beweegaanbod voor ouderen in meerdere wijken is gerealiseerd. (HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
- en 70% van de deelnemers ervaren een positief effect van hun deelname.
- Effectmeting (0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting) door de Teamplayers maakt dit inzichtelijk.

2 Gezonde buurtsport 12- aanbod is gerealiseerd (Sportkunde, HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
- Kinderen uit de wijk hebben kennis kunnen maken met een laagdrempelig gevarieerd sport/beweegaanbod waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl.
- Ouders/verzorgers worden hier ook bij betrokken.
- Door middel diverse metingen: 0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting worden de effecten van de inzet door de Teamplayers gemeten.
- Op diverse scholen en andere groepen zijn voorlichtingen over voeding gegeven aan de leerlingen. Deelnemers aan de kookworkshop hebben meetbaar kennis opgedaan over het hoe en waarom van gezonde voeding en koken. Ook leren zij over gezondere voedingsalternatieven.

3 Voorlichting over Gezonde voeding aan ouders basisschooljeugd in samenwerking met het basis onderwijs is gerealiseerd en ouders zijn bewuster over voeding en impact voeding op onder andere de (leer)prestaties van hun kinderen (Voeding en Diëtetiek)
4 Kookworkshops in het wijkcentrum voor 12 – jeugd zijn in samenwerking met het kinderwerk gerealiseerd. (Voeding en Diëtetiek)
- Kinderen hebben kennis opgedaan over gezond koken, keukenhygiëne en veilig omgaan met keukenmateriaal en zijn uitgedaagd om zelf gezonde recepten te maken.
5 Tenminste twee sport- beweegactiviteiten/evenementen, als middel tot het versterken van verbinding en sociale cohesie in buurten/straten, zijn in samenwerking met bewoners en diverse organisaties gerealiseerd. Na afloop zijn deelnemers bevraagd naar hoe zij het evenement hebben ervaren en resultaten van de interventie onderzocht.
6 Minstens 8 vrijwilligers zijn getraind in het zelfstandig kunnen aanbieden van een pedagogisch en motorisch verantwoorde beweegactiviteiten voor de jeugd van 4-12 jaar

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.- Plan van aanpak met daarin opgenomen “piketpaaltjes” ten aanzien van de te realiseren doelen.
- Duidelijke planning en programmering van de bijeenkomsten.
- Kennis is vergaard van andere sport/beweegactiviteiten en gezonde leefstijl elementen t.b.v. deelnemers en uit te voeren activiteiten.
- Verder kijken dan hetgeen je tijdens je opleiding hebt geleerd. Uit je comfortzone durven te stappen
- Promotie/werving en presentatie van de activiteiten
- Netwerk opgezet
- Effectmeting: Nul-, tussentijdse- én eindmeting formulieren zijn ontwikkeld en ingezet

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers- Kennis vergaren en zich verdiepen in de belevingswereld van de doelgroepen
- Maken van een werkprogramma en onderlinge taakverdeling samen met de stagebegeleider/contactpersoon.
- Plan van aanpak maken
- Organisatie, planning en uitvoeringgeven aan de activiteiten
- Sponsors zoeken voor de activiteiten (indien nodig)
- Wekelijks overleg met agenda
- Verslaglegging van de vergaderingen en activiteiten
- Effectmeting van je interventies/activiteiten (0-meting, tussentijdse metingen en een eindmeting van de deelnemers)
- Maken van PR (flyers, etc) ten behoeve van werving en presentaties ten behoeve van de activiteiten.
- Netwerken