Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Stichting Sportbelang SGK
Bedrijfsnaam: Stichting Sportbelang SGK
Contactpersoon: Sander van Deursen

Omschrijving van het project


Stichting Sportbelang SGK streeft ernaar dat iedereen, ongeacht beperkingen, de mogelijkheid heeft om te sporten en te bewegen in een veilige en inclusieve omgeving. Of het nu individueel is of in teamverband, bij een vereniging of zorginstelling, als vrijetijdsbesteding of als dagbesteding, recreatief of op topniveau, bij SGK is iedereen welkom. We hanteren het principe "normaal wat normaal kan, speciaal waar speciaal nodig is", zonder te focussen op beperkingen maar met volledig respect voor mensen met een beperking. Deskundige begeleiding staat centraal om elke sporter op zijn of haar eigen niveau te laten deelnemen aan sport en beweging.

Onze overtuiging is dat elke persoon, ongeacht beperkingen, het recht heeft om te bewegen en te sporten. Dit draagt bij aan een goede gezondheid, biedt zinvolle vrijetijdsbesteding, bevordert sociale interactie en integratie in de maatschappij.

Om deze missie te realiseren, organiseert SGK diverse sportieve activiteiten en reizen op zowel recreatief als competitief niveau. Al onze activiteiten worden zorgvuldig begeleid door deskundigen en toegewijde vrijwilligers. Deelnemers aan onze activiteiten werken aan hun gezondheid en bouwen aan sociale contacten en participatie in de maatschappij.

Sportbelang SGK zet zich in voor een veilige sportomgeving waarin de gezondheid van mensen met een verstandelijke of andere beperking wordt bevorderd en waar zij een volwaardige plaats in de samenleving kunnen innemen. We gebruiken sport en beweging zowel als doel als middel, waarmee we aansluiten bij de doelstellingen van verschillende beleidsnota's van de Gemeente Den Haag, waaronder het Haags Sportakkoord (doel) en Vanzelfsprekend Toegankelijk (middel).

Jij als student gaat het volgende doen:

Onderzoek over sport en LVB:
Jullie zullen onderzoek doen naar de relatie tussen sport en Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Dit omvat het begrijpen van hoe sport een positieve invloed kan hebben op mensen met een LVB, zowel fysiek als mentaal. Het doel is om te onderzoeken hoe sportactiviteiten kunnen worden aangepast aan de behoeften van mensen met een LVB, zodat zij optimaal kunnen profiteren van de voordelen van sport en bewegen.

Onderzoek naar landelijke trends inzetbaar binnen SGK voor mensen met een LVB in de leeftijd van 18+:
Hierbij is het doel om trends te identificeren die landelijk worden toegepast in programma's en activiteiten voor mensen met een LVB. Het onderzoek richt zich specifiek op hoe deze trends kunnen worden geïmplementeerd binnen SGK om het sport- en beweegaanbod voor deze doelgroep te verbeteren.

Strategieën ontwikkelen om de doelgroep te stimuleren tot sport en beweging binnen SGK:
Jullie zullen strategieën onderzoeken en ontwikkelen om mensen met een LVB aan te moedigen deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten binnen SGK. Dit omvat het begrijpen van de barrières die zij mogelijk ervaren en het identificeren van methoden om deze barrières te overwinnen.

Uitvoeren van sport- en beweegactiviteiten op diverse locaties van SGK:
Als team zullen jullie wekelijks bezig zijn met het organiseren en verzorgen van sport- en beweegactiviteiten op verschillende locaties van SGK. Hierbij zullen jullie de onderzochte trends implementeren en aanpassingen maken op basis van de behoeften van de doelgroep.

Presentatie van onderzoeksresultaten aan directie en sportdocenten:
Ten slotte zullen jullie tweemaal per jaar een presentatie geven aan de directie en sportdocenten van SGK over jullie onderzoeken en de behaalde eindresultaten. Dit biedt de kans om jullie bevindingen te delen en feedback te ontvangen voor eventuele verdere verbeteringen.

Met deze taken zullen jullie een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een LVB binnen SGK.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


In de eerste fase zullen de Teamplayers kennismaken met de organisatie SGK. Hierbij dienen zij het oriëntatieverslag in te maken. Daarnaast zullen zij als team de waarden van het project bepalen en hun ambities op papier zetten door middel van verschillende opdrachten die gerelateerd zijn aan teamontwikkeling en kwaliteitsinzet.
Ook gaan de teamplayers aan de slag op diverse sport en beweeglocaties die wekelijks door SGK worden aangeboden. Hierin vind begeleiding plaats van een vaste sportleerkracht van de stichting.

Verder zal er een plan van aanpak t.a.v. de opdrachten met een overzicht van de tijdsinvestering van de Teamplayers gemaakt moet worden. Op grond hiervan kan bepaald worden, of alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden.; dit word bekenen gedurende het jaar aan de hand van tussentijdse evaluatiemomenten. Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende criteria: Haalbaarheid; veiligheid; afstemming met de begeleidende sportdocent van de SGK op de betrokken beweeg en sportlocaties. Evalueer het PvA 4x in het lopende studiejaar en rapporteer hierover aan de opdrachtgever.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


1) Onderzoek over sport en LVB

LVB staat voor Licht Verstandelijke Beperking, een term die wordt gebruikt om een groep mensen te beschrijven met beperkte cognitieve vaardigheden en adaptieve functionering. Mensen met een LVB hebben vaak moeite met het begrijpen en verwerken van informatie, het nemen van beslissingen en het uitvoeren van dagelijkse taken.

Sport kan een positieve invloed hebben op mensen met een LVB, zowel fysiek als mentaal. Door deel te nemen aan sportactiviteiten kunnen zij hun motorische vaardigheden verbeteren, hun zelfvertrouwen vergroten en sociale vaardigheden ontwikkelen. Sport biedt ook mogelijkheden voor sociale integratie en het opbouwen van vriendschappen, wat kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een LVB. Het is belangrijk dat sportactiviteiten worden aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden van mensen met een LVB, zodat zij optimaal kunnen profiteren van de positieve effecten van sport.

2) Onderzoek landelijk trends die inzetbaar binnen de SGK voor mensen met LVB in de leeftijd van 18+

3) Hoe krijgen we deze doelgroep aan het sport en bewegen binnen de SGK

Sport en bewegen op locatie

SGK biedt sport, bewegen, evenementen en reizen voor Hagenaars met een beperking. Bij SGK staat plezier in sporten en bewegen voorop. Met een uitgebreid aanbod dat aansluit bij ieders wensen wordt dat mogelijk gemaakt. Kom sporten en ontdek waarom mensen graag lid zijn bij SGK. Voor veel mensen draait sport en bewegen om winnen, conditie en gezondheid. Maar het biedt zoveel meer. Voor mensen met een beperking bijvoorbeeld is het vooral ook het plezier wat opvalt. Gewoon samen met anderen lekker bezig zijn, maar ook vrienden maken en zelfvertrouwen, sportiviteit en weerbaarheid opbouwen.
SGK bied wekelijks een groet diversiteit aan sport aan in Den Haag,Van G voetbal, badminton, fitness, dansen en hockey maar ook op woon en werklocaties van verschillende zorginstanties zijn wij actief op het gebied van sport en bewegen.

4) De studenten van Halo en sport en bewegen - en niet uitgesloten de sportkunde studenten- gaan zich wekelijks bezighouden met het verzorgen van sport en beweegactviteiten op diversre locaties van SGK. Hierbij gaan zij o.a. de onderzochte trends implementeren in een maandelijkse clinic.

5) De studenten geven 2x per jaar een presentatie aan directie en spordocenten over de onderzoeken en de verkregen eindresultaten.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Enkele concrete tussenresultaten van het onderzoek over sport en LVB, gericht op de inzetbaarheid binnen SGK voor mensen met een LVB in de leeftijd van 18+ en het stimuleren van deze doelgroep om deel te nemen aan sport en bewegen, gaan zijn:

* Maak een identificatie van de specifieke sportbehoeften en interesses van mensen met een LVB in de leeftijd van 18+ binnen SGK.
* Schrijf een evaluatie van de huidige sport- en beweegprogramma's binnen SGK om te bepalen hoe inclusief ze zijn voor mensen met een LVB.
* Maak een analyse van de barrières en uitdagingen die mensen met een LVB ervaren bij het deelnemen aan sport en bewegen, en het identificeren van mogelijke oplossingen om deze barrières te overwinnen.
* Ontwikkel strategieën om de betrokkenheid en deelname van mensen met een LVB aan sport- en beweegactiviteiten binnen SGK te vergroten.
* Maak een evaluatie van de impact van aangepaste sport- en beweegprogramma's op de fysieke gezondheid, het welzijn en de sociale integratie van mensen met een LVB.

Door middel van deze tussenresultaten kan SGK haar sport- en beweegaanbod beter afstemmen op de behoeften van mensen met een LVB en hen effectiever ondersteunen bij het deelnemen aan sport en bewegen.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Studenten HBO sportkunde:
Verrichten bovengenoemde onderzoeken en geef 2x per jaar de presentaties

Studenten HBO Halo:
Uitvoeren van sportactivteiten en ondersteunen van onderzoeken vanuit de praktijk

Studenten MBO Sport en Bewegen:
Uitvoeren van sportactviteiten en ondersteunen van onderzoeken vanuit de praktijk en tevens is er ruimte om proeve van bekwaamheid af te sluiten, zowel KT1 als KT2.

Allen:

Maak een overzichtlijk orientatieverslag en een gedegen PVA met hierin een concrete planning.

Richtlijnen te maken uren:
HBO: 8 uur per week
MBO: 6 uur per week