Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Vaardig in bewegen
Bedrijfsnaam: Samen Gezond Voorschoten
Contactpersoon: Sven Walleze

Omschrijving van het project


Samen Gezond Voorschoten is de partij die uitvoering geeft aan het GALA akkoord (Gezond Actief Leven Akkoord). Samen met 3 scholen gaan we aan de slag om het thema Vaardig in bewegen vast te pakken. We willen dat kinderen meer bewegen en met meer plezier in beweging komen, dit omdat alle onderzoek uitwijst dat we hen te lang en te veel belasten met zitten en leren en bewegend leren bewezen werkt mits enkele voorwaarden zijn voldaan.
Dat bewegen en vaardiger bewegen moet tot uiting komen voor, tijdens, tussen en na de schooltijden. Er zijn dus best wat projecten te creëren en te testen op de scholen.
Dat wordt jouw rol. Samen met de andere teamplayers mag je aan de slag met bestaande ideeën, maar wordt eigen creatieve inbreng enorm gewaardeerd.
Je zal zelf de projecten testen, evalueren en verbeteren. Dat zal steeds met focus zijn op een plak voor, tijdens of na de school. Dus het zou ook kunnen dat de sportverenigingen aangehaakt worden en dat je ook daar van waarde kan zijn.

Uiteindelijk maak je een blauwdruk van "wat, hoe en wanneer" die alle scholen in Voorschoten kunnen gaan implementeren.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


In dit project leggen we de verbinding onderwijs - sport - cultuur.
We willen dat kinderen gestructureerd en ongestructureerd in beweging blijven en kennis maken met meer dan rekenen en lezen.
Op dit moment worden de plannen geschreven, maar vanaf september willen we dat teamplayers op 3 scholen in Voorschoten actief ondersteuning gaan bieden in tussenschools en naschools aanbod.
Daarnaast gaan ze ondersteuning bieden in de aanloop richting de sport en cultuurorganisaties na school. Hier zullen ze zelf nog projecten in moeten gaan ontwikkelen.
Globaal maken de teamplayers een blauwdruk die op de andere scholen gelegd kan worden eventueel zonder hulp van teamplayers.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


In juni willen we de andere 5 scholen het succes van meer beweging en gestuurd aanbod laten zien en ook laten zien dat dit niet meer werk hoeft te betekenen.
De blauwdruk geeft inzicht in energie en tijd en dus ook waar hulp gezocht moet worden.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


*Programma met tussenschools en naschools aanbod
*Evaluatie van dit aanbod en tegelijkertijd aanpassingen hierop
*Plan van aanpak uitrol van het aanbod
*Plan van aanpak verbinding sportverenigingen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


*Aanbod creëren, testen en doorgeven aan vrijwilligers (dus ook opleiding in voorzien)
*Evalueren met eigen methode
*Brainstormen met verschillende partijen en opgehaalde verwerken tot plan
*Uitrollen van plannen