Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Middin
Bedrijfsnaam: Middin
Contactpersoon: Sander van Deursen

Omschrijving van het project


Plan van Aanpak (PvA):
Maak een plan van aanpak t.a.v. de opdrachten met een overzicht van de tijdsinvestering van de Teamplayers. Op grond hiervan kan bepaald worden, of alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden en/of er dit studiejaar nog extra nieuwe activiteiten op gestart kunnen worden. Bekijk dit gedurende het jaar aan de hand van tussentijdse evaluatiemomenten. Houd bij het maken van het PvA rekening met de volgende criteria: Haalbaarheid; veiligheid; afstemming met de begeleidende sportdocent van de SGK en de betrokken locaties. Evalueer het PvA 4x in het lopende studiejaar en rapporteer hierover aan de opdrachtgever.

Sport en beweegactiviteiten
Continueer de sport en beweegactiviteiten van de groep Teamplayers van studiejaar 2022-2023 op de locaties waar voldoende animo was of de noodzaak tot bewegen hoog is.
Daarnaast zijn er enkele nieuwe locaties geïnteresseerd in een student die hen kan helpen sport- en beweeg activiteiten op te zetten op locatie. Ook is er mogelijk een rol voor een van de studenten om aan te sluiten bij een samenwerking tussen Middin en het SGK waarbij het gaat om het ontwikkelen van sportaanbod voor cliënten met een LVB.
Draag waar mogelijk activiteiten over aan begeleiders en/of vrijwilligers en organisaties in de wijk (stimulering van integratie van cliënten in de eigen wijk/buurt). Eventueel hierdoor vrijkomende tijd van de Teamplayers kan ingezet worden voor activiteiten op andere locaties.

Sportevenement:
De cliënten van Middin kunnen deelnemen aan een jaarlijks sportevenement georganiseerd door SGK. Dit evenement, Sportdag Zorginstellingen, wordt georganiseerd voor ongeveer 100 mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. De sportdag biedt een dag vol plezier en sportiviteit aan de cliënten, waarbij saamhorigheid, sportiviteit, gezondheid en beweeggedrag worden bevorderd.
De Teamplayers leveren een actieve bijdrage in de organisatie van dit sportevenement. Ook tijdens het evenement zullen de Teamplayers een passende rol hebben die matcht met hun sport-kennis en/of aansluit bij de uit te voeren kerntaken.

Onderzoek
Van cliëntrol naar gewaardeerde sociale rol
De missie van Middin is om mensen met een beperking te ondersteunen in het leiden van hun leven in en met de samenleving: midden in het leven. Sociale Rol Versterking (SRV) gaat er van uit dat mensen met een beperking dezelfde behoeften hebben als ieder ander. In de begeleiding betekent dit dat we mensen helpen om in het maatschappelijk leven uit hun cliëntrol te stappen en rollen op te pakken waardoor zij ervaren dat ze er toe doen. SRV leert je als kwetsbaar mens de goede dingen van het leven te zien. Hoe meer sociale rollen je hebt, des te meer je in het leven staat. Rollen leveren status en ervaring, zelfvertrouwen, respect, contacten, relaties, zeggenschap, vrijheid, kansen, persoonlijke groei en materiële zaken. (Osburn, 2006).
Binnen de locaties voor Werken en Leren van Middin wordt gewerkt met de denkwijze SRV; Sociale Rol Versterking. Wat voor inzichten geeft SRV op het gebied van sport en bewegen? Formuleer tips en tops op uitvoerend, ondersteunend en strategisch niveau.

Presentaties:
De studenten geven aan de start en aan het einde van het Teamplayer-traject een presentatie over hun werkzaamheden.
Deze presentatie wordt gegeven aan de betrokken zorgmanagers van de regio Den Haag en aan de betrokkenen bij het onderzoek.


Studenten MBO: Uitvoeren sportactiviteiten op locaties, organiseren sportevenement ‘Sportdag Zorginstellingen’.
Studenten HALO: Uitvoeren sportactiviteiten, meewerken in onderzoek ‘Sport en bewegen binnen SRV: Van cliëntrol naar gewaardeerde sociale rol’.
Studenten SPM: Implementatie onderzoek ‘beweegbehoefte van de diverse doelgroepen’ (uit 2022/2023) binnen Middin en uitvoering van onderzoek naar ‘Sport en bewegen binnen SRV: Van cliëntrol naar gewaardeerde sociale rol' en aanleveren van advies.
Allen: Maken van een Plan van Aanpak, geven van de presentaties, een rol vervullen bij het sportevenement 'Sportdag Zorginstellingen'.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Continuering van de sport en beweegactiviteiten van studiejaar 2022/2023, waaronder:
- Kennismaken/contacten leggen op locaties. Inventariseren van de wensen en mogelijkheden op het gebied van sport/bewegen.
- Inventarisatie van de stand van zaken t.a.v. de lopende sport/beweegactiviteiten.

Daarnaast:
- Eerste inschatting activiteiten van dit studiejaar en taakverdeling tussen de Teamplayers. Maak hierbij onderscheid in lopende activiteiten en nieuwe activiteiten.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Als Teamplayer heb je met jouw activiteiten bijgedragen aan de saamhorigheid, sportiviteit, gezondheid en beweeggedrag van de cliënten:
Je hebt een vast beweeg- en/of sportmoment op locatie neergezet, bijgedragen aan een groot sportevenement dat is georganiseerd voor de doelgroep van Middin én een onderzoek gedaan waar zowel jij zelf als de organisatie wijzer van is geworden!

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van Aanpak (PvA):
Maak een plan van aanpak t.a.v. de opdrachten met een overzicht van de tijdsinvestering van de Teamplayers. Op grond hiervan kan bepaald worden, of alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden en/of er dit studiejaar nog extra nieuwe activiteiten op gestart kunnen worden. Bekijk dit gedurende het jaar aan de hand van tussentijdse evaluatiemomenten. Houd bij het maken van het PvA rekening met de volgende criteria: Haalbaarheid; veiligheid; afstemming met de begeleidende sportdocent van de SGK en de betrokken locaties. Evalueer het PvA 4x in het lopende studiejaar en rapporteer hierover aan de opdrachtgever.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Sport en beweegactiviteiten
Continueer de sport en beweegactiviteiten van de groep Teamplayers van studiejaar 2022-2023 op de locaties waar voldoende animo was of de noodzaak tot bewegen hoog is.
Daarnaast zijn er enkele nieuwe locaties geïnteresseerd in een student die hen kan helpen sport- en beweeg activiteiten op te zetten op locatie. Ook is er mogelijk een rol voor een van de studenten om aan te sluiten bij een samenwerking tussen Middin en het SGK waarbij het gaat om het ontwikkelen van sportaanbod voor cliënten met een LVB.
Draag waar mogelijk activiteiten over aan begeleiders en/of vrijwilligers en organisaties in de wijk (stimulering van integratie van cliënten in de eigen wijk/buurt). Eventueel hierdoor vrijkomende tijd van de Teamplayers kan ingezet worden voor activiteiten op andere locaties.

Sportevenement:
De cliënten van Middin kunnen deelnemen aan een jaarlijks sportevenement georganiseerd door SGK. Dit evenement, Sportdag Zorginstellingen, wordt georganiseerd voor ongeveer 100 mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. De sportdag biedt een dag vol plezier en sportiviteit aan de cliënten, waarbij saamhorigheid, sportiviteit, gezondheid en beweeggedrag worden bevorderd.
De Teamplayers leveren een actieve bijdrage in de organisatie van dit sportevenement. Ook tijdens het evenement zullen de Teamplayers een passende rol hebben die matcht met hun sport-kennis en/of aansluit bij de uit te voeren kerntaken.Onderzoek
Van cliëntrol naar gewaardeerde sociale rol
De missie van Middin is om mensen met een beperking te ondersteunen in het leiden van hun leven in en met de samenleving: midden in het leven. Sociale Rol Versterking (SRV) gaat er vanuit dat mensen met een beperking dezelfde behoeften hebben als ieder ander. In de begeleiding betekent dit dat we mensen helpen om in het maatschappelijk leven uit hun cliëntrol te stappen en rollen op te pakken waardoor zij ervaren dat ze er toe doen. SRV leert je als kwetsbaar mens de goede dingen van het leven te zien. Hoe meer sociale rollen je hebt, des te meer je in het leven staat. Rollen leveren status en ervaring, zelfvertrouwen, respect, contacten, relaties, zeggenschap, vrijheid, kansen, persoonlijke groei en materiële zaken. (Osburn, 2006).
Binnen de locaties voor Werken en Leren van Middin wordt gewerkt met de denkwijze SRV; Sociale Rol Versterking. Wat voor inzichten geeft SRV op het gebied van sport en bewegen? Formuleer tips en tops op uitvoerend, ondersteunend en strategisch niveau.

Presentaties:
De studenten geven 2 x per jaar een presentatie aan alle zorgmanagers en andere betrokkenen van de regio Den Haag over hun werkzaamheden en de uitkomsten van het onderzoek.