Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Escamp I: Zet Escamp in beweging! (Gezond, Vitaal en Sociaal)
Bedrijfsnaam: Stichting Wijkz Escamp 1 (voorheen stichting MOOI)
Contactpersoon: Peter Behagel

Omschrijving van het project


Dit Teamplayersproject speelt zich af rondom de Sportcampus in de wijken Rustenburg/Oostbroek, Leyenburg, Morgenstond en Moerwijk, alle gelegen in stadsdeel Escamp
Escamp is een stadsdeel waarin grote beweegarmoede is en veel bewoners er een ongezonde leefstijl op na houden.
Als Teamplayer ga jij het verschil maken om de bewoners (jong en oud) d.m.v. diverse activiteiten/interventies letterlijk in beweging te krijgen en bewust te maken van een gezonde leefstijl.
Je brengt jouw kennis en vaardigheden in om uitvoering te geven aan de al bestaande activiteiten* en deze waar mogelijk te innoveren.
Voorts weet je in te spelen op trends en ontwikkelingen en kom je met nieuwe producten, activiteiten en/of interventies. Welke de bewoners ondersteunen bij hun gezonde leefstijl.
Werktijden zijn in de regel donderdags tussen 10.00-17.00 uur

*Bestaande activiteiten zijn:
- De Gezonde Sociale Sportschool (voor HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
De Gezonde Sociale Sportschool is een gevarieerd beweeg/ fitness programma voor senioren waarbij het naast de fysieke uitdaging vooral ook leuk en gezellig moet zijn. Deelnemers van deze sportschool willen ook graag meer weten over gezonde voeding en brengen kennis in de praktijk in de door de Teamplayers georganiseerde maandelijkse kookworkshop.

- Gezonde buurtsport 12-: (HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
Jong geleerd is oud gedaan. Het totale programma draagt bij aan de preventie van overgewicht en andere welvaartsziekten.
-Beweegaanbod: De jeugd wordt op een goede en uitdagende manier geprikkeld om meer te gaan bewegen. Met het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand en divers beweeg-/sportprogramma krijgen de kinderen de kans om te bewegen, hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het beweeg/sportaanbod is gevarieerd en loopt van Atletiek tot Zumba en alles wat er aan beweeg/sportactiviteiten tussen zit.
-Voorlichting over voeding: Daarnaast wordt de kinderen op een leuke, inspirerende wijze kennis over voeding bijgebracht o.a. Door middel van kooklessen en voorlichtingen op scholen en wijkcentra
- Met de deelnemende kinderen wordt toegewerkt naar wedstrijden/toernooien en/of competities met leeftijdgenoten uit andere wijken. De Teamplayers sluiten aan bij bestaande evenementen en/of organiseren deze zelf.
- Er worden tenminste 2 evenementen georganiseerd met de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen. Kinderen uit de wijk hebben kennis kunnen maken met een laagdrempelig gevarieerd sport/beweegaanbod waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl.

- Vitality Club (HALO, MBO)
Het doel van de Vitality Club is om mensen gezond en gelukkig oud te laten worden. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat samen bewegen hiervoor een duurzame basis kan bieden. In samenwerking met de buurtsportcoach willen we, met ondersteuning van de Teamplayers, vrijwilligers begeleiden en coachen zodat zij zelfstandig laagdrempelige beweegactiviteiten op een veilige manier kunnen opzetten in hun buurt.

- Spreekuur en voorlichting over voeding voor volwassenen en ouderen (Voeding en Diëtetiek)
Als diëtist in opleiding geeft je de bewoners individuele en/of groepsvoorlichting over de “ins and outs” over voeding.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


1 De Gezonde Sociale Sportschool ( HALO, MBO voor beweegdeel; Voeding en Diëtetiek voorbereiden kookworkshops)
2 De gezonde buurtsport voor de jeugd 12- in samenwerking met basisonderwijs (HALO, MBO voor beweegprogramma, Voeding en Diëtetiek voorlichtingen over voeding basisonderwijs en kookworkshops in het wijkcentrum)
3 Ondersteuning bieden aan de Vitality Club (HALO, MBO)
4 Spreekuur en voorlichting over voeding voor volwassenen en ouderen (Voeding en Diëtetiek)

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


- Gezonde Sociale Sportscholen zijn gecontinueerd. (HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
70% van de deelnemers ervaren een positief effect van hun deelname.
Deelnemers aan de kookworkshop hebben kennis opgedaan over het hoe en waarom van gezonde voeding en koken. Ook leren zij over gezondere voedingsalternatieven.
Effectmeting (0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting) door de Teamplayers maakt dit inzichtelijk.

-Gezonde buurtsport 12- is gecontinueerd en uitgebreid: (HALO, MBO en Voeding en Diëtetiek)
Kinderen uit de wijk hebben kennis kunnen maken met een laagdrempelig gevarieerd sport/beweegaanbod waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ouders/verzorgers worden hier ook bij betrokken.
Op diverse scholen en andere groepen zijn voorlichtingen over voeding gegeven.
Deelnemers aan de kookworkshop hebben meetbaar kennis opgedaan over het hoe en waarom van gezonde voeding en koken. Ook leren zij over gezondere voedingsalternatieven.
Effectmeting (0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting) door de Teamplayers maakt dit inzichtelijk.

-Vitalityclub (HALO, MBO)
De Vitalityclub is uitgebreid naar de wijk Morgenstond; Vrijwilligers die uitvoering geven aan de Vitality Club zijn getraind en worden gecoacht door de Teamplayers bij het opzetten en uitvoeren van hun Vitality Club. Teamplayers hebben tevens als achterwacht gefungeerd bij uitval van de vrijwilliger.

- Spreekuur en voorlichting over voeding voor volwassenen en ouderen (Voeding en Diëtetiek)
Op de wijkcentra Moerwijk en Escampade hebben de bewoners individueel of in groepsverband voorlichtingen over voeding gekregen. Ook zijn er trajecten (meerdere afspraken) met “cliënten” aangegaan om hen te volgen en te stimuleren bij het gebruik van gezonde voeding. Deelnemers weten meer van voedingsetiketten en “goedkope” gezonde voedingsalternatieven.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak met daarin opgenomen “piketpaaltjes” ten aanzien van de te realiseren doelen.
- Duidelijke planning en programmering van de bijeenkomsten.
- Kennis vergaren van andere sport/beweegactiviteiten en gezonde leefstijl elementen t.b.v. deelnemers.
- Verder kijken dan hetgeen je tijdens je opleiding hebt geleerd
- Promotie/werving en presentatie van de activiteiten
- Netwerk opgezet
- Effectmeting: Nul-, tussentijdse- én eindmeting formulieren zijn ontwikkeld en ingezet

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


- Kennis vergaren en zich verdiepen in de belevingswereld van de doelgroepen
- Maken van een werkprogramma en onderlinge taakverdeling samen met de stagebegeleider/contactpersoon.
- Plan van aanpak maken
- Organisatie, planning en uitvoeringgeven aan de activiteiten
- Sponsors zoeken voor de activiteiten (indien nodig)
- Wekelijks overleg met agenda
- Verslaglegging van de vergaderingen en activiteiten
- Effectmeting van je interventies/activiteiten (0-meting, tussentijdse metingen en een eindmeting van de deelnemers)
- Maken van PR (flyers, etc) ten behoeve van werving en presentaties ten behoeve van de activiteiten.
- Netwerken