Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Wijkz Escamp II
Bedrijfsnaam: Wijkz Escamp II
Contactpersoon: Robert van der Linden

Omschrijving van het project


Dit Teamplayersproject is gevestigd in de Haagse wijken Bouwlust, Vrederust en het Wateringse Veld. Binnen deze wijken is er sprake van een hoog percentage overgewicht, een lage sportdeelname en veel mensen hebben binnen deze wijken een ongezonde levensstijl. Tijdens dit Teamplayersproject ga je op een creatieve manier deze problemen tegen in een poging de gezonde leefstijl en vitaliteit van de wijkbewoners te verbeteren.

Korte omschrijving van het doel van de opdracht:
In deze Teamplayersstage zal er een kwalitatief en structureel sport- en voedingsaanbod worden aangeboden. Wat we in het afgelopen Teamplayersjaar hebben gedaan is onder andere:
- Kookworkshop online gemaakt
- Verschillende korte projecten, waaronder de Paasspeurtocht
- Loopgroepjes organiseren en uitvoeren voor kinderen van de groepen 7 en 8
- Wateringse Veld Loopfestijn eind juni mede organiseren en uitvoeren
- Onderzoeksopdracht (actuele problematieken)

Voor aankomend jaar:
- Organiseren gezonde kookcursus
- Om de week een digitale beweegchallenge publiceren
- Bijhouden van een nieuwsbrief Gezondheid en Energie
- Wekelijks bijhouden van de social media
- Geven van loopgroepjes op de basisscholen in de wijk ter voorbereiding van het Wateringse Veldloopfestijn
- Gezondheidsmarkt organiseren
- Organiseren van gezonde kookgroepjes
- Organiseren van vernieuwende activiteiten in het kader van gezonde leefstijl en vitaliteit voor jong en oud
- Geven van voorlichtingen over gezonde leefstijl en vitaliteit

Eindactiviteit
De eindactiviteit van deze Teamplayersgroep zal de organisatie zijn van een groot evenement voor alle wijkbewoners van Bouwlust, Vrederust en het Wateringse Veld, waarbij op verschillende manieren aandacht zal worden besteedt aan gezonde leefstijl en vitaliteit. Je zult organisatorische taken op je nemen, zoals protocollen opstellen, vrijwilligers werven en een draaiboek maken. Er komen natuurlijk nog meer taken bij.

Je komt als je deze Teamplayersstage kiest in een ontspannen, gezellige omgeving terecht. Bij Wijkz vinden we het belangrijk dat er als team goed gefunctioneerd wordt, op een prettige manier. Je bent vrij in de invulling van de opdrachten!

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Vanaf dag 1 zullen de studenten zich moeten presenteren binnen Mooi Welzijn. Op deze manier maken zij kennis met de welzijnsorganisatie en maken zij kennis met andere studenten die daar stage lopen. Zij zullen kennis moeten maken met het stadsdeel Escamp II, aangezien een integrale aanpak bij dit project van groot belang is. Wegwijs maken in de wijk en op gesprek gaan met diverse partijen/organisaties. Door kennis te maken met andere sportaanbieders in het stadsdeel zal het Teamplayersproject een netwerk gaan opbouwen, zodat zij een positie krijgt binnen de wijk.

Deze kennismaking zal vanaf dag 1 worden gecombineerd met kleine uitvoerende opdrachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit in het kader van de Dag van de Mantelzorger begin november en een gezonde lunch voor ouderen.

Later in het traject zullen deze kleine activiteiten worden afgewisseld met grotere opdrachten zoals betrokkenheid bij de organisatie van het Wateringse Veldloopfestijn.

De afsluitende opdracht voor de Teamplayers in deze lijn, zal de organisatie van Project X(tra) zijn. Een lifestyle wijkevenement in de wijken Bouwlust en Vrederust in Den Haag, dat zal plaats vinden in juni 2023, waarbij het de taak zal zijn voor de Teamplayersgroep om voor de wijkbewoners een zo breed mogelijk beeld te geven wat er aan mogelijkheden zijn om de leefstijl aan te pakken.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


3. Maatschappelijk waarde van sport, sport inzetten als middel in breedste zijn van het woord

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


600 bewoners van de wijken Bouwlust, Vrederust en het Wateringse veld zijn dankzij de inzet van de Teamplayers beter bekend met wat een positieve leefstijl betekent.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Er zal in eerste instantie een marktonderzoek moeten worden gedaan om de behoefte van de wijkbewoners te achterhalen. Op basis van dit onderzoek zal een conceptprogramma voor het eindevenement moeten worden bedacht. Gedurende het jaar zullen er verder een aantal kleinere evenementen worden georganiseerd om stagiaires te laten oefenen met het organiseren van activiteiten. Deze organisatie van activiteiten zal plaats vinden in de verschillende wijken van Escamp II.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Omschrijving werkzaamheden MBO-student
- Is verantwoordelijk voor het leidinggeven tijdens de sportactiviteiten. Denk hierbij aan het lesgeven aan basisschoolkinderen tijdens de loopgroepjes die op verschillende basisscholen in Escamp II zullen worden gegeven in voorbereiding op het Wateringse Veldloopfestijn.
- Werkt zijn lessen uit in een instructie-lessenmap
- Het assisteren van vakkrachten en beroepskrachten bij de begeleiding van activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiding van Senior Actief lessen.
- Tijdens de overlegmomenten doet de MBO student verslag van de gang van zaken, benoemt positieve punten en knelpunten.
- Zij organiseren betekenisvolle sportactiviteiten/toernooien en gaan nadenken over gestructureerde sportactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit in het kader van de Dag van de Mantelzorg, het organiseren van een gezonde lunch voor ouderen en betrokken zijn bij de organisatie van een gezondheidsmarkt.
- Zij maken plannen om leden te werven en helpen mee met promotieactiviteiten.

Omschrijving werkzaamheden HBO-student – derde- of vierdejaars HALO
- De HALO student is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering van de sportactiviteiten (opleveren kwalitatief sportaanbod). Hier hoort ook bij het maken van een jaarplanning waarbij een voor drie wijken goed afgestemd activiteitenprogramma als eindresultaat wordt verwacht
- Is verantwoordelijk voor het leidinggeven tijdens de sportactiviteiten (inschrijving, administratie, uitvoering, evaluatie). Een voorbeeld hiervan is de coördinatie van de loopgroepjes die door MBO studenten worden uitgevoerd
- Ontwikkelt een kader voor een instructie-lessenmap, werkt zijn lessen uit en ziet toe hoe de MBO student dit op niveau levert. Hierbij kunt u denken aan het maken van een lessenreeks voor de hardloopgroepjes die op verschillende basisscholen zullen worden gegeven als voorbereiding voor het Wateringse Veldloopfestijn.
- De student kan ingezet worden voor behoefteonderzoek of doelgroepenonderzoek. Hiermee zal worden gestart in het kader van de overstijgende (groene) lijn
- De HALO student leert zijn methodisch didactische kennis te vertalen naar de specifieke context. Ook zou de HALO student in staat moeten zijn op basis van analyses verbeterplannen op te stellen en nieuwe initiatieven te ontwikkelen
- Het ondersteunen van vakkrachten en beroepskrachten in de uitvoering, het organiseren, uitvoeren en evalueren van activiteiten. Dit zal incidenteel in het kader van Senior Actief worden gedaan
- Tijdens de overlegmomenten doet de HALO-er verslag van de gang van zaken en is leidinggevende in zijn vakgebied

Omschrijving werkzaamheden HBO-student – derdejaars Sportkunde
De Sportkunde student houdt zich vooral bezig met organisatorische en/of bestuurlijke zaken rondom de stadsdeel aanpak Escamp II. Voorbeelden hiervan zijn:
- Zorgdragen met mede-Teamplayers voor een kwaliteitsimpuls van het aanbod
- Het schrijven van projectaanvragen en eventueel subsidieaanvragen en fondsenwerving
- Verslag afleggen naar de opdrachtgever van het proces van de werkgroep
- Samenwerking met partners in en buiten de wijk voor het creëren van een integrale aanpak
- Is ondersteunend of leidinggevend tijdens het sportaanbod/sportactiviteit
- Coördineren van continuering sportimpulsprojecten in Escamp II
- Opstellen van PR en communicatieplan
- Tijdens de overlegmomenten doet de Sportkunde student verslag van de gang van zaken en is leidinggevend in zijn vakgebied. Afwisselend zullen de studenten als voorzitter en notulist functioneren

Omschrijving werkzaamheden HBO student - tweedejaars Voeding en diëtiek
- De Voeding en diëtiek student maakt plannen om deelnemers aan de verschillende activiteiten te werven en helpen mee met promotieactiviteiten
- De student kan ingezet worden voor behoefteonderzoek of doelgroepenonderzoek. Hiermee zal worden gestart in het kader van de overstijgende (groene) lijn
- De student is leidend in het opzetten van activiteiten die gezonde voeding promoten
- Is verantwoordelijk voor de gezonde voeding bijdrage in de maandelijks nieuwsbrief die uitgebracht wordt
- Tijdens de overlegmomenten doet de student verslag van de gang van zaken, benoemt positieve punten en knelpunten