Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Middin
Bedrijfsnaam: Middin
Contactpersoon: Sander van Deursen

Omschrijving van het project


Middin is een grote organisatie en biedt met circa 3.600 medewerkers ondersteuning en zorg aan zo’n 5900 cliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), een verstandelijke of lichamelijke beperking, beperkingen als gevolg van ouderdom of bijkomende psychiatrie.
Deze zorg wordt gegeven op woonlocaties, aan huis en activiteitencentra. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Als meedoen in de samenleving tijdelijk of blijvend niet lukt op eigen kracht, biedt Middin passende zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. We ondersteunen met wat nodig is, ongeacht beperking of leeftijd. Middin gelooft in de eigen kracht van mensen. Middin stimuleert cliënten te doen wat bij hen past, te durven kiezen en hun eigen leven te leven.

Op een aantal verschillende locaties worden door de Teamplayers wekelijks sport en beweegactiviteiten aangeboden, aangepast aan de specifieke vraag van die locatie/cliënten. Maandelijks wordt er op locatie een clinic aangeboden om cliënten kennis te laten maken met verschillende sporten.

Sportevenement:
In het voorjaar van 2023 organiseren de Teamplayers een grootschalig (Middin-breed) sportevenement, waarbij cliënten de kans krijgen verschillende sporten te leren kennen d.m.v. verschillende clinics.

Onderzoek naar ‘aanbod en mogelijkheden per doelgroep' binnen Middin:
Middin is een grote organisatie met veel verschillende doelgroepen. De mogelijkheden om te sporten zijn per doelgroep verschillend. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van welke sportmogelijkheden het best passen bij onze verschillende doelgroepen, en de locaties waar dit goed op orde is.
Naast dit onderzoek wordt gekeken naar de implementatie van het onderzoek naar beweegbehoefte op onze locaties wat schooljaar 2021-2022 is uitgevoegd door de Teamplayers-groep.

Voeding:
De voeding-student kan op een of enkele locaties binnen Middin aan de slag om aan zowel begeleiders als cliënten voorlichting te geven over gezonde voeding. Op deze locatie(s) worden mogelijke verbeteringen gezien als het gaat om gezonde voeding, juiste hoeveelheden etc. Er is veel behoefte aan expertise op dit vlak; iemand die uit kan leggen wat gezond eten nu eigenlijk is maar vooral ook hoe je de voeding vervolgens aan kan passen zonder dat het als ‘vies’ of ‘te weinig’ wordt ervaren door cliënten.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Continuering van de sport en beweegactiviteiten van studiejaar 2021/2022, waaronder:
- Kennismaken/contacten leggen op locaties. Inventariseren van de wensen en mogelijkheden op het gebied van sport/bewegen.
- Inventarisatie van de stand van zaken t.a.v. de lopende sport/beweegactiviteiten.
Daarnaast:
- Eerste inschatting activiteiten van dit studiejaar en taakverdeling tussen de Teamplayers.
Maak hierbij onderscheid in lopende activiteiten en nieuwe activiteiten.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Maak een Plan van Aanpak (PvA):
Maak een plan van aanpak t.a.v. de opdrachten met een overzicht van de tijdsinvestering van de Teamplayers. Op grond hiervan kan bepaald worden, of alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden en/of er dit studiejaar nog extra nieuwe activiteiten op gestart kunnen worden. Bekijk dit gedurende het jaar aan de hand van tussentijdse evaluatiemomenten. Houd bij het maken van het PvA rekening met de volgende criteria: Haalbaarheid; veiligheid; afstemming met de begeleidende sportdocent van de SGK en de betrokken locaties. Evalueer het PvA 4x in het lopende studiejaar en rapporteer hierover aan de opdrachtgever.

Voor de locaties waar door de Teamplayers sport en beweegactiviteiten aangeboden worden:
Continueer de sport en beweegactiviteiten van de groep Teamplayers van studiejaar 2021-2022 op de locaties waar gedurende dat jaar voldoende animo was of de noodzaak tot bewegen hoog is. Daarnaast zijn er enkele nieuwe locaties geïnteresseerd in een student die hen kan helpen sport- en beweeg activiteiten op te zetten op locatie. Draag waar mogelijk activiteiten over aan begeleiders en/of vrijwilligers en organisaties in de wijk (stimulering van integratie van cliënten in de eigen wijk/buurt). Eventueel hierdoor vrijkomende tijd van de Teamplayers kan ingezet worden voor activiteiten op andere locaties.

Sportevenement - clinics:
Het gaat om het organiseren van een grootschalig (Middin-breed) sportevenement (in het voorjaar van 2023), waarbij cliënten de kans krijgen verschillende sporten te leren kennen. Maak een plan voor hoe de sportdag er uit moet komen te zien.

Implementatie onderzoek naar ‘beweegbehoefte’ op locaties:
De behoefte aan meer bewegen is per locatie van Middin verschillend. Daarnaast zijn er veel locaties die zelf al actie hebben ondernomen om te voldoen aan de beweegbehoefte op locatie. Doel van het onderzoek wat in 2021-2022 is uitgevoerd was het in kaart brengen van de locaties waar nog een beweegbehoefte was, en de locaties waar dit goed op orde was. Volgende stap was het maken van een plan om op de locaties waar een grote beweegbehoefte is, deze aan te pakken, waarbij geleerd kan worden van de successen die op andere locaties al behaald zijn. De taak aan de studenten van schooljaar 2022-2023 is het implementeren van de uitkomsten van dit onderzoek. Niet alleen het zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek op de locaties bekend zijn in de eerste helft van het schooljaar, maar ook het monitoren van hoe er gewerkt wordt aan deze uitkomsten in de 2e helft van het schooljaar.

Onderzoek naar ‘aanbod en mogelijkheden per doelgroep' binnen Middin:
Middin is een grote organisatie met veel verschillende doelgroepen. De mogelijkheden om te sporten zijn per doelgroep verschillend. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van welke sportmogelijkheden het best passen bij onze verschillende doelgroepen, en de locaties waar dit goed op orde is. Volgende stap is het maken van een plan om deze uitkomsten bekend te maken op de verschillende locaties, met daarbij enkele aanbevelingen over hoe dit op locatie kan worden opgepakt.

Voeding:
De voeding-student kan op een of enkele locaties binnen Middin aan de slag om aan zowel begeleiders als cliënten voorlichting te geven over gezonde voeding. Op deze locatie(s) worden mogelijke verbeteringen gezien als het gaat om gezonde voeding, juiste hoeveelheden etc. Er is behoefte aan expertise op dit vlak; iemand die uit kan leggen wat gezond nu eigenlijk is maar vooral ook hoe je de voeding vervolgens aan kan passen zonder dat het als ‘vies’ of ‘te weinig’ wordt ervaren door cliënten.

Presentaties:
De studenten zullen 2 x per jaar een presentatie geven aan alle zorgmanagers van de regio Den Haag over hun werkzaamheden en (voor de zomer) de uitkomsten van het onderzoek naar ‘de beweegbehoefte.’

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Maak een overzicht van de stand van zaken van de activiteiten van de Teamplayers, studiejaar 2021/2022.
- Maak een plan van aanpak dat ertoe leidt, dat de activiteiten van Teamplayers in de afgelopen jaren gecontinueerd worden en de opdrachten voor het komende jaar goed ingepland worden.
- Maak kennis en leg contacten met de locaties waar activiteiten gestart of gecontinueerd moeten worden.
- Draag waar mogelijk de activiteiten over aan begeleiders van Middin of andere organisaties/vrijwilligers in de wijken.
- Geef de presentaties aan de zorgmanagers.
- Maak een algemeen draaiboek voor het sportevenement.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Studenten MBO: Uitvoeren sportactiviteiten op locaties, organiseren sportevenement.
Studenten HALO: Uitvoeren sportactiviteiten, onderzoeken mogelijkheden deelname aan sporten in de wijk, onderzoek verbreding sportinitiatieven binnen Middin.
Studenten SPM: Implementatie onderzoek naar beweegbehoefte (uit 2021/2022) binnen Middin en uitvoering van onderzoek naar ‘aanbod en mogelijkheden per doelgroep’ en aanleveren van advies.
Student voeding: Voorlichting en plan op maat op 1 één of enkele specifieke locaties. Omdat dit voor een deel zal gaan over het avondeten, wordt af en toe inzet in de avond gevraagd worden.
Allen: Maken van een Plan van Aanpak, geven van presentaties aan de zorgmanagers van de regio.