Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

SCOOL
Bedrijfsnaam: SCOOL
Contactpersoon: Danny Koens

Omschrijving van het project


1. algemene beschrijving samenwerkingsverband

Missie

SCOOL wil voor alle leerlingen uit het stadsdeel Laak activiteiten aanbieden, de schakel zijn tussen niet kunnen of willen bewegen en het ontwikkelen van (sport)talent. Daarnaast wil SCOOL een vraagbaak zijn voor zowel de recreatieve- als georganiseerde sport waarbij de samenwerking tussen de buurt, onderwijs en de sport centraal staat. Binnen onze organisatie is er structuur, zijn eerlijkheid en directheid kernwaarden en zijn wij altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen.

Visie

SCOOL maakt het mogelijk maken om binnen Laak actief op zoek te gaan naar sportactiviteiten die bij elke individuele deelnemer passen. Dit kan een eerste kennismaking met sport zijn op 4 jarige leeftijd of je kennis en ervaring delen als jongvolwassene tijdens een voetbaltraining. Wij geloven dat het opdoen van zoveel mogelijk succeservaringen binnen zoveel mogelijk verschillende sporten leidt tot een duurzaam en gezond bewegingsleven. Een duurzaam en gezond bewegingsleven leidt weer tot een actief lidmaatschap bij een vereniging. Het beleven van deze ervaringen gebeurd op een zo’n laagdrempelig mogelijke manier, waarbij de school en zijn bewegingsrijke omgeving het centrum is. Onze activiteiten vormen een doorgaande lijn in het schoolleven van onze leerlingen en ouders en stralen net zoveel kwaliteit uit als de activiteiten van een vereniging.

Extra aandacht gaat uit naar leerlingen die ‘inactief’ zijn. Deze leerlingen, die door gedegen onderzoek in kaart worden gebracht, krijgen een persoonlijk aanbod in de vorm van ClubExtra. Ook adviseren wij ouders om, samen met de vakleerkracht, op zoek te gaan naar (sport)activiteiten die het kind wel activeren.

Een kerntaak van SCOOL is het helpen oprichten van satellietclubs en het ondersteunen/adviseren van bestaande verenigingen in het stadsdeel Laak. Niet alleen het deelnemen aan onze activiteiten is makkelijk, ook het contact met de trainers, leiders en coördinatoren is laagdrempelig en open. Op dit moment wordt gezocht naar het juiste format om dit structureel te kunnen organiseren.

1.3 huidige situatie

Ons samenwerkingsverband bestaat momenteel uit OBS dr. Willem Dreesschool, OBS De Prins Willem Alexanderschool, de dr. J.A. Gerth van Wijkschool, OBS De Kameleon, Chr. Basisschool De Horizon en OBS De Baanbreker. Wij organiseren minimaal 60 uur aan sportieve activiteiten per week (SSC), welke na schooltijd gegeven worden en verdeeld zijn over 5 gymzalen, 6 speellokalen, 2 Krajicek Playgrounds, 2 Cruyff Courts en de overige accommodaties op het Laak- en Ketelveld. Vanuit het onderwijs benaderen wij de jeugd van 4 t/m 12 jaar. Vanuit onze ambities nemen we ook deel aan initiatieven die bestemd zijn voor de jongeren (tot 18 jaar). Gemiddeld 35% - 45% van de basisschoolleerlingen neemt deel aan onze activiteiten. Dit deelnamepercentage is haalbaar, omdat al het personeel in de scholen ons programma promoot. Wij streven naar een laagdrempelige en actieve sportdeelname van leerlingen, ouders en buurtbewoners die moet leiden tot een blijvende bewegingsdrang met als gevolg een positieve, rijke bewegingscontext en een gezondere leefstijl.

Door gebruik te maken van de landelijke regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ zijn er op de deelnemende scholen 6 schoolsportcoördinatoren actief. Dit zijn vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding, die naast het reguliere bewegingsonderwijs ook het na schoolse sportaanbod organiseren (10 uur per week). In samenwerking met Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag, die jeugdsportcoördinatoren in dienst hebben, is het streven om 40% van het na schoolse sportaanbod in te vullen. JSC-en zijn gediplomeerde trainers van sportverenigingen die zich deels bezig houden met versterken van hun jeugdafdeling en deels beschikbaar zijn als vakdocent voor na schoolse sportcursussen. Met andere woorden, de SSC coördineert de buitenschoolse sportactiviteiten en de JSC geeft de lessen. Via bureau Sportmatch, onderdeel van de afdeling Sportbeleid & Activering van de gemeente Den Haag, worden jeugdsportcoördinatoren gekoppeld aan de scholen die meedoen aan de regeling Combinatiefuncties. Dit gebeurt aan de hand van een ingediend sportplan. De overige 60% van de activiteiten wordt ingevuld vanuit het Verlengde Schooldag budget, overige gelden of wordt door de SSC zelf gegeven. Deze activiteiten worden wél opgenomen in het sportschema.

Met een proactieve houding benaderen wij oud-leerlingen die actief zijn in een sport om als SCOOL-assistent (op basis van vrijwilligersvergoeding) te fungeren. Deze jongeren wonen en leven in de wijk en zijn bekend met onze doelgroep. Hierdoor hebben zij op een natuurlijke manier overwicht, kennen zij de weg in de school of op het sportveld en zijn zij een voorbeeld voor de jongere en oudere kinderen in de buurt. Momenteel zijn er 4 jongeren binnen SCOOL actief die, samen met hun ouders, een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend waarin de verwachtingen en afspraken zijn omschreven. Dit programma moet uiteindelijk leiden tot een uitbreiding van ons kader met docenten die bekend zijn met onze visie en ambities. Deze jongeren krijgen eventueel de kans om opleidingen en-of trainerscertificaten te behalen op kosten van SCOOL om zodoende een grotere rol in onze organisatie te gaan spelen.

Jaarlijks organiseren wij de Koningsspelen voor de 6 scholen in het samenwerkingsverband. De kosten worden evenredig verdeeld over de deelnemende scholen. Op 2 locaties krijgen de leerlingen een dag vullend programma aangeboden vol sport en spel. Deze sportdag voor ongeveer 1500 leerlingen wordt georganiseerd door de teamplayers van SCOOL. Een jaarlijks terugkerend team van studenten uit het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs die een jaar lang onder begeleiding van de clustercoördinator aan het werk zijn binnen SCOOL.

Naast de 10 uur per week die elke schoolsportcoördinator werkzaam is voor SCOOL, besteedt de clustercoördinator nog eens 16 uur per week aan ons samenwerkingsverband. De dr. J.A. Gerth van Wijkschool heeft, naast de 10 uur schoolsportcoördinatie ook nog eens 5 uur per week extra om de ICT voor SCOOL te verzorgen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


POP formulier en PVA maken, leren vergaderen en afspraken maken met de groep. Pauzesport met de kinderen, alle scholen van SCOOL bezoeken tijdens de naschoolse sport, sportinteresse-meting inplannen en afnemen.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenement(en)

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Alle evenementen naar tevredenheid uitgevoerd, beleidsplan voor satellietafdelingen op SCOOL scholen afgerond. Op 1 of 2 plekken een satellietafdeling opgestart.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Plan van aanpak, POP formulieren, samenwerkingscontract, draaiboeken per evenement volgens tijdslijn, sportinteresse-meting afronden, voorstellen voor sportverenigingen om een satellietafdeling te starten.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


In alle rollen deelnemen aan de vergaderingen, aansluiten bij subgroepjes voor de evenementen, goed (leren) organiseren en communiceren met SCOOL, pauzesport met de kids organiseren, alle scholen van SCOOL bezoeken.