Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

De gezonde Sociale Sportschool en meer
Bedrijfsnaam: Stichting Mooi-welzijn (onderdeel van Xtra)
Contactpersoon: Peter Behagel

Omschrijving van het project


Continueren en uitbreiden van de Gezonde Sociale Sportschool (vitaliteit, gezonde leefstijl)
a) Continueren van de Sociale Sportschool. In de Sociale Sportschool doen (kwetsbare) ouderen samen met sporters mee aan een doorlopend uitdagend beweegprogramma waarin ieder in groepsverband én op eigen niveau kan meedoen. In het programma is naast de bewegingsactiviteiten duidelijk aandacht voor een gezonde leefstijl en de sociale component verbinding van de (kwetsbare) oudere met de vitale sporter. Deelnemers voelen zich door deel te nemen vitaler en hebben kennis genomen van een gezonde leefstijl. Dit zal door het opzetten van een monitoringsysteem met daarin 0- meting, tussentijdse metingen en eindmeting zichtbaar worden gemaakt.
b) Uitbreiding van de Sociale Sportschool. Ten minste 1x per maand zullen de Teamplayers de Sociale Sportschool op een andere locatie organiseren, begeleiden en daar ook
actief aan meedoen.

Continueren en verdieping van de gezonde buurtsport 12- ( sportstimulering/sportparticipatie/gezonde leefstijl ouderbetrokkenheid )
a) Continueren van het huidige beweegaanbod voor de de jeugd 12-. De jeugd wordt op een goede en uitdagende manier geprikkeld om meer te gaan bewegen. Met het aanbieden van een divers beweeg/sportprogramma krijgen de kinderen de kans om te bewegen, hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het beweeg/sportaanbod is gevarieerd en loopt van Atletiek tot Zumba en alles wat er aan beweeg/sportactiviteiten tussen zit. Daarnaast worden de kinderen op een leuke, inspirerende en kennis over gezonde leefstijl bijgebracht, voeding etc.
Jong geleerd is oud gedaan. Het totale programma draagt bij aan de preventie van overgewicht en andere welvaartsziekten. Er zullen 0-meting, tussentijdse metingen en een eindmeting van de deelnemers plaatsvinden waarin onder meer kennis van een gezonde leefstijl worden gemeten als ook hun sportieve en conditionele prestaties.
b) Met de deelnemende kinderen wordt toegewerkt naar wedstrijden/toernooien en of competities met leeftijdgenoten uit andere wijken. De Teamplayers sluiten aan bij bestaande evenementen en/of organiseren deze zelf.
c) Er worden tenminste 2 evenementen georganiseerd met de ouders/verzorgers van de deelnemende kinderen.

Ondersteuning (het opzetten en coachen) bieden aan de Vitality Club
Het doel van de Vitality Club is om mensen gezond en gelukkig oud te laten worden. Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat samen bewegen hiervoor een duurzame basis kan bieden. Word fit en maak tegelijkertijd vrienden! Uit onderzoeken in stadsdeel Escamp blijkt dat de mensen onvoldoende bewegen, zich minder gezond voelen en weinig sociale contacten hebben. In samenwerking met de buurtsportcoach, GGD en buurtbewoners willen met ondersteuning van de Teamplayers vrijwilligers begeleiden en coachen dat zij zelfstandig laagdrempelige beweegactiviteiten op een veilige manier kunnen opzetten in hun buurt. Voor dit project zal tevens een behoeftenonderzoek ontwikkeld en uitgevoerd moeten worden.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


1 Continueren en uitbreiden van de Gezonde Sociale Sportschool (vitaliteit, gezonde leefstijl)
2 Continueren en verdieping van de gezonde buurtsport 12- ( sportstimulering/sportparticipatie/gezonde leefstijl/ouderbetrokkenheid)
3 Ondersteuning bieden aan de Vitality Club

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Ad Gezonde Sociale Sportschool deze activiteit is uitgebreid in Stadsdeel Escamp met name naar de wijken: Leyenburg en Moerwijk. Door middel diverse metingen: 0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting worden de effecten van de inzet door de Teamplayers gemeten
Ad Gezonde buurtsport 12-; Kinderen uit de wijk hebben kennis kunnen maken met een laagdrempelig gevarieerd sport/beweegaanbod waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl. Ouders/verzorgers zijn hier ook bij betrokken. Door middel diverse metingen: 0 meting, tussentijdse metingen en eindmeting worden de effecten van de inzet door de Teamplayers gemeten
Ad Vitality Club; Vrijwilligers die uitvoering geven aan de Vitality Club zijn getraind en worden gecoacht door de Teamplayers bij het opzetten en uitvoeren van hun Vitality Club.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Plan van aanpak met daarin opgenomen “piketpaaltjes” ten aanzien van de te realiseren doelen.
- Duidelijke planning en programmering van de bijeenkomsten.
- Kennis vergaren van andere sport/beweegactiviteiten en gezonde leefstijl elementen t.b.v. kwetsbare ouderen en de sporters.
- Verder kijken dan hetgeen je tijdens je opleiding hebt geleerd
- Marktverkenning ivm uitbreiding
- Promotie/werving en presentatie van de sociale sportschool bij evenementen
- Netwerk opgezet
- 0, tussentijdse metingen én eindmeting formulieren zijn ontwikkeld en ingezet

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


1. Kennis vergaren en zich verdiepen in de belevingswereld van de doelgroepen
2. Maken van een werkprogramma en taakverdeling samen met de stagebegeleider/contactpersoon.
3. Plan van aanpak maken
4. Organisatie, planning en deels uitvoeringgeven aan
5. Sponsors zoeken voor de activiteiten
6. In en buiten je netwerk op zoek gaan naar benodigde kennis, informatie
7. Deelname aan vergaderingen en uitvoeren van secretariële taken
8. Maken van PR (flyers, etc) ten behoeve van werving en presentaties ten behoeve van de activiteiten.
9. Er worden een aansprekende (video)verslagen gemaakt die gedeeld kunnen worden via bijvoorbeeld social media