Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Teamplayers Middin
Bedrijfsnaam: Middin
Contactpersoon: Sander van Deursen

Omschrijving van het project


Met jouw medestudenten ga je dit jaar aan de slag met de volgende opdracht:
• Bewegingsstimulering op verschillende locaties in Den Haag voor mensen met verschillende beperkingen
• Het organiseren van een sport evenement
• Het uitvoeren van verschillende onderzoeken zoals: sporten in de wijk, implementatie van eerder onderzoeken en onderzoeken naar beweegbehoefte binnen alle Middin locaties
• Voorlichting over gezonde voeding, het maken van de juiste keuzes en gezond gedrag

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Continuering van de sport en beweegactiviteiten van studiejaar 2021/2022, waaronder:
- Kennismaken/contacten leggen op locaties. Inventariseren van de wensen en mogelijkheden op het gebied van sport/bewegen.
- Inventarisatie van de stand van zaken t.a.v. de lopende sport/beweegactiviteiten.
Daarnaast:
- Eerste inschatting activiteiten van dit studiejaar en taakverdeling tussen de Teamplayers. Maak hierbij onderscheid in lopende activiteiten en nieuwe activiteiten.

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


2. Bevorderen van sportparticipatie, bevorderen van vitaliteit van de deelnemers

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


De Teamplayers worden begeleid door een sportdocent van de SGK. Deze coacht de Teamplayers, maar zal niet bij de uitvoering van alle activiteiten aanwezig zijn. Teamplayers zullen dus een aantal activiteiten zelfstandig moeten uitvoeren.
De activiteiten kunnen ook in de avond plaats vinden (vaak van 18.30 tot 20.00 uur) omdat cliënten overdag andere activiteiten hebben.

Maak een Plan van Aanpak (PvA):
Maak een plan van aanpak t.a.v. de opdrachten met een overzicht van de tijdsinvestering van de Teamplayers. Op grond hiervan kan bepaald worden, of alle opdrachten uitgevoerd kunnen worden en/of er dit studiejaar nog extra nieuwe activiteiten op gestart kunnen worden. Bekijk dit gedurende het jaar aan de hand van tussentijdse evaluatiemomenten.
Houd bij het maken van het PvA rekening met de volgende criteria: Haalbaarheid; veiligheid; afstemming met de begeleidende sportdocent van de SGK en de betrokken locaties.
Evalueer het PvA 4x in het lopende studiejaar en rapporteer hierover aan de opdrachtgever.

Voor de locaties waar door de Teamplayers sport en beweegactiviteiten aangeboden worden:
Continueer de sport en beweegactiviteiten van de groep Teamplayers van studiejaar 2020-2021 op de locaties waar gedurende 2020/2021 voldoende animo was of de noodzaak tot bewegen hoog is. Dit bestaat in ieder geval uit de locaties:
- Waldeck State: bewegen op locatie
- Dillenburg: dansen op locatie
- Bakker Vlinder: oefeningen m.b.t. houding en tillen
- Osloweg: sporten in de omgeving (o.a. bij Basic Fit).
- Daarnaast zijn er enkele nieuwe locaties geïnteresseerd in een student die hen kan helpen sport- en beweeg activiteiten op te zetten op locatie. Ook is er mogelijk een rol voor een van de studenten om aan te sluiten bij een samenwerking tussen Middin en het SGK waarbij het gaat om het ontwikkelen van sportaanbod voor cliënten met een LVB.
Draag waar mogelijk activiteiten over aan begeleiders en/of vrijwilligers en organisaties in de wijk (stimulering van integratie van cliënten in de eigen wijk/buurt). Eventueel hierdoor vrijkomende tijd van de Teamplayers kan ingezet worden voor activiteiten op andere locaties.
Sportevenement - clinics:
Het gaat om het organiseren van een grootschalig (Middin-breed) sportevenement (in het voorjaar van 2022), waarbij cliënten de kans krijgen verschillende sporten te leren kennen. Maak een plan voor hoe de sportdag er uit moet komen te zien.

Implementatie onderzoek naar ‘het goede voorbeeld’ op locaties:
Het merendeel van onze cliënten komt dagelijks in contact met begeleiders. Deze begeleiders spelen een belangrijke rol in het gezond leven van onze cliënten: niet alleen verzorgen zij vaak het eten, maar ook zijn zij een voorbeeld als het gaat om goede en slechte leefgewoontes. Daar ontstaat meteen een eerste vraag: Wat is dan precies het goede voorbeeld? Wanneer duidelijk is hoe het goede voorbeeld wel of juist niet gegeven wordt volgt een beantwoording op een tweede onderzoeksvraag: Hoe kunnen onze begeleiders geholpen worden in het geven van het goede voorbeeld? In het schooljaar 2020-2021 is hier onderzoek naar gedaan. De taak aan de studenten van schooljaar 2021-2022 is het implementeren van de uitkomsten van dit onderzoek. Niet alleen het zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek op de locaties bekend zijn in de eerste helft van het schooljaar, maar ook het monitoren van hoe er gewerkt wordt aan deze uitkomsten in de 2e helft van het schooljaar.
Onderzoek naar ‘beweegbehoefte’ op alle locaties van Middin:
Middin is een grote organisatie met veel verschillende vormen van begeleiding en veel verschillende doelgroepen. De behoefte aan meer bewegen is per locatie verschillend. Daarnaast zijn er veel locaties die zelf al actie hebben ondernomen om te voldoen aan de beweegbehoefte op locatie. Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de locaties waar nog een beweegbehoefte is en de locaties waar dit goed op orde is. Volgende stap is het maken van een plan om op de locaties waar een grote beweegbehoefte is, deze aan te pakken waarbij geleerd kan worden van de successen die op andere locaties al behaald zijn.
Voeding:
De voeding-student kan op een of enkele locaties binnen Middin aan de slag om aan zowel begeleiders als cliënten voorlichting te geven over gezonde voeding. Een van deze locaties, de Grovestinstraat, is een nieuwe locatie (sinds oktober 2020) waar cliënten vrij zelfstandig leven. Een aantal van hen kookt zelf, een aantal eet mee met wat er door begeleiders wordt gekookt. Voor beide groepen worden mogelijke verbeteringen gezien als het gaat om gezonde voeding, juiste hoeveelheden etc. Er is behoefte aan expertise op dit vlak; iemand die uit kan leggen wat gezond nu eigenlijk is maar vooral ook hoe je de voeding vervolgens aan kan passen zonder dat het als ‘vies’ of ‘te weinig’ wordt ervaren door cliënten.
Presentaties
De studenten geven 2 x per jaar een presentatie aan alle zorgmanagers van de regio Den Haag over hun werkzaamheden en (voor de zomer) de uitkomsten van het onderzoek naar ‘de beweegbehoefte.’

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


- Maak een overzicht van de stand van zaken van de activiteiten van de Teamplayers, studiejaar 2020/2021.
- Maak een plan van aanpak dat ertoe leidt, dat de activiteiten van Teamplayers in de afgelopen jaren gecontinueerd worden en de opdrachten voor het komende jaar goed ingepland worden.
- Maak kennis en leg contacten met de locaties waar activiteiten gestart of gecontinueerd moeten worden.
- Draag waar mogelijk de activiteiten over aan begeleiders van Middin of andere organisaties/vrijwilligers in de wijken.
- Geef de presentaties aan de zorgmanagers.
- Maak een algemeen draaiboek voor het sportevenement.

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Studenten MBO: Uitvoeren sportactiviteiten, organiseren sportevenement. Sportactiviteiten kunnen mogelijk in de avond plaatsvinden, dit moet afgestemd worden met de verschillende locaties.
Studenten HALO: Uitvoeren sportactiviteiten, onderzoeken mogelijkheden deelname aan sporten in de wijk, onderzoek verbreding sportinitiatieven binnen Middin. Sportactiviteiten kunnen mogelijk in de avond plaatsvinden, dit moet afgestemd worden met de verschillende locaties.
Studenten SPM: Implementatie onderzoek naar het goede voorbeeld (uit 2020/2021) binnen Middin en uitvoering van onderzoek naar ‘beweegbehoefte binnen Middin’ en aanleveren van advies.
Student voeding: Voorlichting op één of enkele specifieke locaties. Omdat dit voor een deel zal gaan over het avondeten, wordt af en toe inzet in de avond gevraagd. Daarnaast een grote rol in de implementatie van het onderzoek naar het goede voorbeeld.
Allen: Maken van een Plan van Aanpak, geven presentaties aan de zorgmanagers van de regio.