Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Breed motorisch sport en beweegaanbod kleuters - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag
Contactpersoon: Tymen Mos

Omschrijving van het project


Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) is dé werkgeversorganisatie voor sportcoördinatoren en buurtsportcoaches in Den Haag. Er werken hier 80 professionals die zich dagelijks bezighouden met sportstimulering in Den Haag. WSDH is trots dat Den Haag zich profileert als de stad waarin iedereen een leven lang kan sporten en bewegen. WSDH streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen in beweging te brengen. Ze doen dat met buurtsportcoaches en sportcoördinatoren op scholen, in de wijken en op de sportverenigingen.

Een leven lang sport en bewegen begint op jonge leeftijd al bij motorisch breed vaardig worden. 7 Haagse Korfbalclubs hebben dit omarmd. Samen met deze clubs gaan we een vernieuwd beweegaanbod opzetten voor 3,5 t/m 6 jarige waarin brede motoriek ontwikkelen centraal staat en samenwerking wordt gestimuleerd. Dat krijgen we voor elkaar door de trainers van de clubs op te leiden en door concrete en leuke lesplannen te ontwikkelen.

Een try-out laat zien dat de markt hier veel behoefte aan heeft. Door middel van samenwerking op scholen, gaan we dit programma onder de aandacht brengen bij de doelgroep en bij gymleerkrachten. Dat doen we door 9 evenementen te organiseren gedurende het schooljaar waarbij we 3600 kinderen van de groepen 1 en 2 uit Den Haag willen bereiken. Ook gaan we langs zo'n 30 scholen om clinics te verzorgen.

Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


Kleinschalig onderzoek naar brede motorische ontwikkeling voor leeftijd 3,5 tot 6 jaar;
Kleinschalig onderzoek naar succesvolle methodes om lesprogramma's aan te bieden aan trainers
Start organisatie sportdagen groep 1+2 voor scholen
Start geven van clinics voor kinderen groep 1+2 op scholen

Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


1. Bevorderen van sportparticipatie, bredere motorische basis leggen op de sportclub;
2. Ontwikkelen, organiseren, evalueren sportevenementen.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


=Opleiden en ondersteunen van de huidige 20 trainers (vrijwilligers) van de Kangoeroeclub op de 7 Haagse korfbal clubs. Op deze manier maakt de Haagse Kangoeroeclub de omslag van korfbal specifiek, naar het ontwikkelen van brede motorische vaardigheden en met het accent op samenwerken.
=Het introduceren van dit nieuwe sport- en beweegaanbod voor groepen 1 en 2 bij ten minste 30 scholen.

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Opleiden/ondersteunen:
=2 trainingscyclussen van 10 weken gericht op brede motorische ontwikkeling en de nadruk op samenwerking voor leeftijd 3,5 tot 6 jaar die:
1. Aansluit bij het niveau van de huidige trainers (vrijwilligers);
2. Laagdrempelig toegankelijk is voor deze trainers.
="Open dag" organiseren voor de huidige trainers met als doel trainers op te leiden.

Introduceren nieuw beweegaanbod:
=Organiseren van ten minste 9 sportdagen op ten minste 7 clubs voor de groepen 1 en 2 van ten minste 30 scholen.
=Geven van clinics op minimaal 30 scholen

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


Dit Teamplayersproject is onderdeel van een groter project waarin 7 Haagse Korfbalclubs en stichting The Hague Korfbal Masters in participeren. Daarnaast ondersteunen verschillende samenwerkingspartners dit project. Er is een duidelijke taakverdeling in wat de Teamplayers op zullen pakken, echter zal men zich wel bewust moeten zijn van de verschillende belangen. Daarom is het goed als een vertegenwoordiger vanuit de Teamplayers aansluit bij de werkgroep met verschillende partners.

2 trainingscyclussen ontwikkelen van 10 weken met als doel om breed motorisch te ontwikkelen en met de nadruk op samenwerking. Buiten dat de studenten zich moeten verdiepen in de technische inhoud (op ASM gebaseerd), is het ook noodzakelijk om de oefeningen op het niveau van de trainers af te stemmen. De trainers zijn de personen die dit uiteindelijk structureel moeten uitvoeren. Daarom ligt er ook een belangrijke taak in hoe deze informatie aan de trainers wordt verschaft. Er is vervolgens ook een moment waarin de studenten deze informatie over gaan brengen op de trainers.

Dit programma wordt vervolgens via scholen gepromoot door in ieder geval:
=Sinds schooljaar 21-22 staat voor het eerst een schoolsportdag voor groepen 1 en 2 op de schoolsportkalender. De scholen voor groepen 1 en 2 kunnen zich voor een gezamenlijke sportdag aanmelden. Deze sportdag vindt op 1 van de 7 Haagse korfbalclubs plaats. Er worden in totaal 9 van deze sportdagen gepland waarbij we uitgaan van gemiddeld 400 leerlingen per dag. De volledige organisatie van deze sportdag valt in handen van de Teamplayers. De groep studenten hebben zelf contact met korfbalclubs. In samenwerking met afdeling Sportstimulering is er ook contact met scholen. Voor begeleiding op de sportdagen zelf wordt gebruik gemaakt van groepen studenten van sport/bewegen en/of HALO. De aansturing van deze studenten wordt door de Teamplayers verzorgd.
=Clinics; deze vinden op scholen plaats. De clinics zijn in eerst instantie ondersteunend aan de sportdagen zodat er een bredere samenwerking met scholen ontstaat. Ze kunnen gedurende de schooldag plaatsvinden, alsook na schooltijd. Het bereiken van de communicatiegroep (ouders) is essentieel bij het geven van clinics. Dit wordt uitgevoerd in overleg met de clubs die het meest dichtbij zijn.

De Teamplayersgroep wordt in uitzondering ingezet op zaterdag ochtend en in een avond.