Teamplayersproject

<-- Terug naar alle teamplayersprojecten

Trefpunt Morgenstond + Trefpunt Bouwlust/Vrederust HET Sportieve Buurthuis in Den Haag Zuidwest - 2021/2022
Bedrijfsnaam: Trefpunt Morgenstond + Trefpunt Bouwlust/Vrederus
Contactpersoon: Edu van Deursen

Omschrijving van het project


Sportief Buurthuis Trefpunt Morgenstond is gelegen bij HKV/Ons Eibernest aan de steenwijklaan 16 ( 1.5 km van Campus Zuiderpark) en is een samenwerking met HKV/Ons Eibernest, de gemeente Den Haag en het onderwijs (HHS -Faculteit voor Gezondheid, Voeding en Sport, ROC Mondriaan - sport en bewegen en HHS - Lectoraat Impact of Sports). Trefpunt Bouwlust/Vrederust is gelegen in wijkcentrum aan de Eekhoornrade 215 ( 3.5 km van Campus Zuiderpark)
Trefpunt Morgenstond alsmede Trefpunt Bouwlust/Vrederust is een veilige plek waar je als bewoner plezierig kunt vertoeven in een sportieve, gezellige ambiance. . Dat kan zijn om andere buurtbewoners te ontmoeten, om te participeren in één van de laagdrempelige sport/beweeg activiteiten óf om een bijdrage te leveren aan één van de initiatieven. Iedereen is el welkom, ongeacht huidskleur, religie of geaardheid.

Op deze locaties gaan we actiegericht leren en experimenteren onder leiding van studenten en onderzoekers van de Haagse Hogeschool: kijken en uitvinden aan welk sportaanbod behoefte is, op welke manier en onder welke voorwaarden. Op deze wijze worden toegankelijke voorzieningen gecreëerd en maken we het vanzelfsprekender om actief te zijn en te blijven.

Aanleiding en Achtergrond
Escamp (Den Haag Zuidwest) is een stadsdeel met een rijke sportgeschiedenis en vele prachtig gelegen sportaccommodaties. Het stadsdeel beschikt over de meeste en beste sportfaciliteiten van de stad, zoals De Uithof, Sportcampus Zuiderpark en de vele playgrounds en sportcomplexen in de diverse wijken. Maar de 70.000 inwoners van de vier lage SES wijken (Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust) ook wel achterstandswijken genoemd, sporten en bewegen gemiddeld (veel) minder dan hun stadgenoten. Ook zijn er veel problemen op gebied van werkloosheid, overgewicht en eenzaamheid en is er weinig sociale binding. De inwoners van Escamp hebben het daarmee een stuk minder goed dan inwoners in andere delen van de stad.
Het Haags Sportkwartier (vanaf nu HSK) is een initiatief van de gemeente Den Haag om met sport en bewegen nieuwe energie en nieuw perspectief te bieden aan de bewoners van Escamp, specifiek de wijken Moerwijk, Vrederust, Morgenstond en Bouwlust.
Het Haags Sportkwartier, tevens onderdeel van de Regio Deal Zuid-West Den Haag, heeft zichzelf ten doel gesteld om binnen tien jaar Escamp om te toveren van het minst actieve stadsdeel van Den Haag naar het meest actieve. Onderdeel daarvan is het openen van vier beweeglocaties, ook wel Trefpunten in de wijken Morgenstond, Moerwijk, Bouwlust en Vrederust.

De focus doelgroepen voor Trefpunt Morgenstond voor 2021/2022 zijn:
1. Moeders van schoolgaande kinderen (primair onderwijs)
2. Senioren 55+
3. Jeugd 12-17 jaar
De doelgroepen voor Trefpunt Bouwlust/Vrederust worden momenteel bepaald.
Middels bestaande en nieuw te vormen samenwerkingen met o.a. Welzijn, Buurtsportcoaches, streetsportbegeleiders, scholen, sportorganisaties en 1e lijnzorg en het creëren van een wijksportraad zullen de doelgroepen bereikt moeten worden.
Trefpunt Morgenstond is gelegen bij de sportaccommodatie van HKV/Ons Eibernest, wat bestaat uit een deelbare sporthal, kunstgrasveld, grasveld en beachcourt. Tevens zijn er werkplekken voorzien inclusief presentatiemiddelen.
Naast Trefpunt Morgenstond is recent een Special Cruyff Court aangelegd waarop ook mensen met een beperking gebruik van kunnen maken.

Een Sport Coördinator (seniorensport 55+ ), jeugdtennis begeleider, DansFit begeleiders als mede begeleider Linedans zijn reeds operationeel aanwezig tijdens betreffende sportactiviteiten. De Coördinator Trefpunt Morgenstond, Coördinator KombiFit is overdag vaak aanwezig en is leidinggevende van eerder genoemde Sport Coördinatoren m.b.t. hun werkzaamheden voor HKV/Ons Eibernest.

Trefpunt Bouwlust/Vrederust is gelegen aan wijkcentrum Bouwlust waarin vanuit diverse organisaties reeds diverse sport/beweeg activiteiten georganiseerd worden.
Direct naast het wijkcentrum ligt een Krajicek playground. Vanuit Mooi Welzijn is een sport/beweeg coördinator actief alsmede een Buurtsportcoach voor Bouwlust/Vrederust waarbij inzet van stagiaires georganiseerd is.

Kernopdracht:
4. Trefpunt Morgenstond en Trefpunt Bouwlust/Vrederust
a. Begeleiden bestaand sport en beweegaanbod bij zowel Trefpunt Morgenstond als Trefpunt Bouwlust/Vrederust.
b. Ontwikkelen van nieuw sport en beweegaanbod op of rondom beide Trefpunten.
5. Behoeftepeiling onder wijkbewoners in samenwerking met het Lectoraat Impact of Sport en samenwerkingspartners in de betreffende wijken.
6. Ontwikkelen en uitvoeren plan studenten
a. Structurele inzet van studenten bij de twee Trefpunt locaties
b. Samenwerking andere studenten waaronder de minor studenten vanuit Impact of Sports.
.


Welke uitvoerende werkzaamheden kunnen Teamplayers vanaf dag 1 al oppakken?


- Promoten van beide Trefpunten onder wijkbewoners, wijkpartners, sportorganisaties en scholen
- Begeleiden en door ontwikkelen van bestaand sport en beweegactiviteiten.
- Inventariseren/behoefteonderzoek naar sport en bewegen onder wijkbewoners
- Benaderen van bestaande en nieuwe wijk- en samenwerkingspartners om de doelgroepen te kunnen bereiken welke veelal ook een taalachterstand hebben.
- Ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van nieuw sport/beweeg aanbod voor de doelgroep
- Registreren van deelnemers en van hieruit rapportages samenstellen
- Opzetten en mede organiseren voor wijk sport/beweegdagen gedurende het jaar en in schoolvakanties voor de diverse doelgroepen
- Opzetten van een wijksportraad in de betreffende wijken met vertegenwoordigers uit de diverse doelgroepen
- Alle afspraken, plannen en ideeën/wensen zijn goed gedocumenteerd en vastgelegd in een voor studenten als begeleider bereikbaar cloudopslag
- Inventariseren overige projecten welke vanuit de Regio Deal opgestart zijn en zoeken naar samenwerking en gemeenschappelijk doel voor zowel de organisaties als Trefpunt Morgenstond & Bouwlust/Vrederust


Op welk terrein ligt het zwaartepunt van uw opdracht ?


Op Sportstimulering/ sportparticipatie ligt het zwaartepunt met als verlengstuk vitaliteit en gezonde leefstijl.
- Op basis van ideeën en wensen van wijkbewoners aanvullend of nieuw sport- beweegaanbod samenstellen en onderzoeken welke ondersteuning qua begeleiding, sportmaterialen of accommodatie daarvoor nodig is
- Het bedenken van methodieken opdat deelnemers gemotiveerd blijven om aan een laagdrempelig sport/beweegactiviteiten deel te (kunnen) blijven nemen.
- Hoe de diverse groepen binnen een multiculturele wijk met verschillende geloofsovertuigingen en levensvoorwaarden te bereiken en met hen blijvend en effectief in contact te kunnen treden (persoonlijke benadering, sociale media, websites, geloofshuizen e.d.)
- Het vormen van een wijksportraad in de betreffende wijken waarin alle doelgroepen vertegenwoordigd zijn om ideeën en wensen te delen om een zo hoog mogelijk rendement qua deelname te kunnen behalen
- Het samenstellen van profielschetsen van noodzakelijke sportbegeleiders en materialen per activiteit voor de diverse doelgroepen
- Het onderzoeken van de mogelijkheid tot het inzetten van technologische middelen om het sporten/bewegen goedkoop, veelzijdig en frequent aan te kunnen bieden; ook in een tijd van een pandemie
- Een subsidieaanvraag Haags sportinitiatief voorbereiden en uitwerken zodat inactieve wijkbewoners in de betreffende wijken aan kunnen haken aan de activiteiten op de Trefpunten of andere sportlocaties in de wijk.

Wat is het concrete eindresultaat dat u in juni opgeleverd wilt zien?


Concrete resultaten in juni 2022:
- In juni 2022 zijn er minimaal 15 nieuwe sport- beweegactiviteiten voor de doelgroep samengesteld, nemen wekelijks minimaal 15 unieke deelnemers aan de activiteiten deel welke op de Trefpunten of andere sportlocaties in de wijk Morgenstond en/of Bouwlust/Vrederust georganiseerd worden
- Registratie van deelnemers voorafgaande de activiteiten is goed geregeld
- Schema van maandelijks overleg gerealiseerd met belangrijke wijk- en samenwerkingspartners op de Trefpunten voor bereiken nieuwe doelgroepen
- Een betrokken en actieve wijksportraad is gevormd binnen Morgenstond en Bouwlust/Vrederust welke als klankbord dient om nieuwe wensen, ideeën m.b.t. sport/beweegaanbod optimaal af te kunnen stemmen.
- De te organiseren activiteiten op het Playgrounds in Morgenstond en Bouwlust/Vrederust vormen een integraal onderdeel van beide Trefpunten
- Minimaal 2 sport/beweeg initiatieven zijn beschreven en voorbereid waarbij het inzetten van technologische middelen een positieve bijdrage levert in de deelname en duurzaamheid.
- Subsidieaanvraag Haags sportinitiatief zowel in Morgenstond als in Bouwlust/Vrederust is in maart 2022 klaar om te worden ingediend.
- Ontwikkelen en uitvoeren plan studenten
o Structurele inzet van studenten bij de twee Trefpunten
o Samenwerking andere Teamplayers studenten in Escamp
o Samenwerking studenten andere opleidingen

Benoem een aantal concrete tussenproducten die Teamplayers in de periode september-juni moeten opleveren.


Zie bovenstaande

Omschrijving van de verschillende werkzaamheden van Teamplayers


MBO-student Sport en Bewegen
- Promotie van zowel Trefpunt Morgenstond als Trefpunt Bouwlust/Vrederust richting doelgroep.
- Actieve ondersteuning bij de uitvoering en registratie van het bestaand en nieuw sport/beweegaanbod
- Het beschrijven van methodieken om deelname aan de activiteiten hoog te houden
- Actieve ondersteuning in het benaderen en bevragen van de doelgroep voor het verkrijgen van inzicht in wensen en ideeën en het verwerken van de gegevens voor evaluatie
- Het organiseren van sportdagen voor de doelgroep
- Het werven van nieuwe deelnemers en behouden van bestaande deelnemers
- Het rapporteren van eventuele knelpunten in de praktische uitvoering van activiteiten
- Maken van profielschets van noodzakelijke begeleider en benodigd materiaal van de diverse activiteiten
- Proactieve houding bij de uitvoering van werkzaamheden alsmede bij overleg met collega studenten en Coördinator.
- Werkzaamheden voor onderzoek Lectoraat Impact of Sports

HBO-student
- Promotie van zowel Trefpunt Morgenstond als Trefpunt Bouwlust/Vrederust richting wijk- en samenwerkingspartners
- Neemt initiatief om met wijk- en samenwerkingspartners in overleg te gaan en actieplannen te maken
- Maakt een gewenste profielschets van een samenstelling van een wijksportraad Morgenstond en zoekt naar geschikte kandidaten
- Een voorstel maken en toetsen hoe en via welke persomen (ambassadeurs) de doelgroep in een multiculturele samenstelling effectief te benaderen is
- Het onderzoeken naar technologische middelen voor het effectief kunnen aanbieden van een laagdrempelig aanbod aan de doelgroep
- Subsidieaanvraag Haags Sportinitiatief voorbereiden
- Werkzaamheden voor onderzoek Lectoraat Impact of Sports